DEŇ I.

INŠTRUKTÁŽNE KURZY
14:00-14:50 - INŠTRUKTÁŽNY KURZ 1 - KONGRESOVÁ SÁLA 1
Tracheotómia - video

Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UN, Bratislava

14:00 – 14:50 – INŠTRUKTÁŽNY KURZ 2 - KONGRESOVÁ SÁLA 2
Tympanoplastiky od A po Z

Prof.MUDr.Juraj Klačanský, CSc.
Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF SZU a UN sv. Michala a. s., Bratislava 

15:00 – 15:45 –  POZVANÁ PREDNÁŠKA - KONGRESOVÁ SÁLA 1
Anterolaterálny prístup s odklopením maxily a možnosti jeho využitia pri liečbe nádorov nosohltana a rinobázy v detskom veku - video
MUDr.Vojtech Kavečanský, PhD. ORL Humenné s.r.o.,
MUDr. Dušan Hrubala, CSc. Oddelenie ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, I. stomatologická klinika UN LP, Košice

15:45 – 17:00 BLOK I – KONGRESOVÁ SÁLA 1
AKÚTNE STAVY V ORL 1 = video celý blok; pre priamy odkaz na jednotlivé prezentácie - stačí kliknúť na konkrétnu tému...

Predsedníctvo: MUDr. Patrik Sivčo (ORL Humenné), MUDr.Sangyun Cha (FN Motol, Praha), MUDr. Dimitrios Paouris (NÚDCH, Bratislava)

* Chirurgická liečba abscesu krku na klinike ORL Humenné s.r.o. – retrospektívna štúdia Sivčo P., Hriseňko I. st. (ORL Humenné s.r.o.)

* Hlboká krčná infekcia s mediastinitídou Erdődyová L., Kaliarik L., Šuchaň M., Varga B. (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNLP a LF UPJŠ Košice)

* Trombóza vena jugularis interna ako komplikácia hlbokej krčnej infekcie Spišáková V., Hriseňko I. st. (ORL Humenné s.r.o.)

* Diferenciální diagnostika abscedující lymfadenitidy Cha S., Klozar J., Balatková Z. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN v Motole a 1.LF UK Praha)

* Nezvyčajný prípad penetrujúceho cudzieho telesa Husár M., Straka S. Onduško J., Škovranová K. (Oddelenie Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku FNsP J.A.Reimana Prešov)

* Atypické uložené cudzie telesá - kazuistika Čerenská, Hajtman, Čalkovský, Hanzel (Klinika ORL a ChHaK UK JLF a UN Martin)

* Anorganické cudzie teleso v subglottis u ročného pacienta: diagnostická výzva Paouris D., Kunzo S. (Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NÚDCH Bratislava)

17:15 - 18:15 PANELOVÁ DISKUSIA – KONGRESOVÁ SÁLA 1
Špecializačné štúdium v ORL v Česku a na Slovensku

Doc.MUDr.Pavel Doležal, CSc., mim.prof.,
Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF SZU a UN sv. Michala. a. s. v Bratislave
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole, Praha – online účasť


19:00 – 20:00 POZVANÁ PREDNÁŠKA – KONGRESOVÁ SÁLA 1
Racionálne využitie antibiotík v liečbe ORL infekcií

Prof.MUDr.Pavol Jarčuška PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UNLP a LF UPJŠ, Košice

DEŇ II.

INŠTRUKTÁŽNE KURZY
8:00 – 8:50 INŠTRUKTÁŽNY KURZ 3 – KONGRESOVÁ SÁLA 1
Základy septoplastiky

MUDr. Igor Hriseňko st.
ORL Humenné s.r.o.

8:00 – 08:50 – INŠTRUKTÁŽNY KURZ 4 - KONGRESOVÁ SÁLA 2
Špecifiká tracheotómie v detskom veku

MUDr.Irina Goljerová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

09:00-09:45 - POZVANÁ PREDNÁŠKA – KONGRESOVÁ SÁLA 1
Malformácie kochley a výsledky kochleárnej implantácie

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Bratislava

09:45 – 10:45 - POZVANÁ PREDNÁŠKA – KONGRESOVÁ SÁLA 1
Kritické periódy pre terapiu vrodenej hluchoty

Prof. Dr. med. Andrej Kráľ, PhD.
Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Lehrstuhl für auditorische Neurophysiologie, MH Hannover
Professor of Systems Neuroscience, Macquarie University, Sydney
”Adjunct Professor of Cognition and Neuroscience”, The University of Texas at Dallas

11:15 – 13:00 – BLOK II – KONGRESOVÁ SÁLA 1
NÁDORY HLAVY A KRKU – SÚČASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LIEČBY 1

Predsedníctvo: MUDr. Igor Hriseňko ml. (ORL Humenné), MUDr. Jana Šatanková PhD. (FN Hradec Králové), MUDr. Maroš Bodrucký (FN Brno)

* Diagnostika, liečba a dispenzarizácia pacientov s dyspláziou hrtana - naše skúsenosti Hriseňko I. ml., Hriseňko I. st. (ORL Humenné s.r.o.)

* Endoskopické možnosti v diagnostice prekancerózních a nádorových slizničních lézí hrtanu a hypofaryngu Šatanková J., Švejdová A., Chrobok V. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec
Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Česká republika)

* Peroperační využití kontaktní endoskopie s NBI (ECE) při hodnocení maligního potenciálu leukoplakií hlasivek Švejdová A. 1, 2, Šatanková J. 1, 2, Černý M. 1, 2, Zeinerová L. 1, Homoláč M. 1, 2, Chrobok V. 1, 2 (1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové; 2 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)

* Distribúcia metastáz v ORL oblasti Beháňová E., Pedan H., Hanzel P., Hajtman A., Čalkovský V. (ORL a ChHaK JLF UK a UN Martin) 

* Metastázy nádorov urogenitálneho traktu v oblasti hlavy a krku – kazuistiky Pedan H., Jánošová V., Bveháňová E., Hanzel P. (Klinika ORL a ChHaK JLF UK a UNM)

* Transorálna roboticky asistovaná chirurgia v Banskej Bystrici – naše skúsenosti Ondrušková S., Uhliarová B., Pniak T. (Oddelenie otorinolaryngológie FNsP F.D.Roosevelta)

* Parciálne vertikálne laryngektómie – retrospektívna štúdia Bodrucký M., Urbánková P., Rottenberg J., Gál B. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice u sv. Anny)

* Radiálny lalok v chirurgii hlavy a krku Hocková B., Slávik R., Stebel A. (Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica)

* Chirurgická léčba karotického paragangliomu na KOCHHK FNUSA Brno (retrospektivní studie) Vlček V., Urbánková P., Gál B. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU v Brně)

11:15-13:00 – BLOK III - KONGRESOVÁ SÁLA 2
AKÚTNE STAVY V ORL 2
Predsedníctvo:
MUDr. Stanislava Kuchtová (ORL Humenné), MUDr. Bibiána Varga (UNLP Košice)

* Epistaxa v ORL praxi, možnosti liečby Kuchtová S., Hriseňko I. st. (ORL Humenné s.r.o.)

* Epistaxa - stále urgentný stav v ORL Tkáčová T., Melko N., Kaliarik L., Šuchaň M. (Klinika otorinorangológie a chirurgie hlavy a krku, UNLP a LF UPJŠ, Košice)

* Epistaxa ako prvý prejav mnohopočetného myelómu s extramedulárnym prejavom K. Škovranová, V. Krausová, M. Husár (Oddelenie Otorinolaryngológie a chrirugie hlavy a krku, FNsP J. A. Remiana Prešov)

* Subglotická cysta jako príčina dušnosti u kojence - kazuistika Debnárová, M.1, Mohylová, V.3, Zeleník, K.1,2, Pavlíček, J.3, Jor, O.4, Komínek, P.1,2 (1) Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava 2) Katedra kraniofaciálních oboru, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 3) Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava 4) Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzitvní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava)

* Maskovaná mastoiditída Varga B., Krempaská S., Šuchaň M., Erdodyová L., Kaliarik L. (Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUPJŠ a UNLP, Košice)

* Polyganglionitida na podklade herpes zoster vírusu u imunokompromitovaného pacienta Pellová M., Tkáčová T., Šuchaň M. (ORL Klinikak CHHaK Košice)

* Prípadová štúdia - Cervikofaciálny podkožný emfyzém po preventívnej dentálnej hygiene Z.Javorská1, B. Antal2, M. Tedla1 (1 Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Bratislava, 2 Antaldent, Bratislava)

* Rezné poranenie krku ako urgentný stav v otorinolaryngológii Grédi V., Kutiš M., Lešková L. (Klinika ORL, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky)

* Strelné poranenie krku s poškodením veľkých ciev – kazuistika Paouris D., Pavlovčinová G., Profant M. (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Bratislava)

13:00 – 13:15 MINISYMPÓZIUM – KONGRESOVÁ SÁLA 1
Minisympózium firmy Alpen Pharma Group -
Symptomatická liečba v ORL praxi
Horvát Hriseňková, D. (ORL Humenné s.r.o.)

14:00 – 15:45 - BLOK IV – KONGRESOVÁ SÁLA 1
NÁDORY HLAVY A KRKU – SÚČASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LIEČBY 2
Predsedníctvo:
MUDr. Diana Horvát Hriseňková (ORL Humenné) MUDr. Aneta Klobalová (FN Motol, Praha), MUDr. Viera Jánošová (UN Martin)

* Schwannom zevního zvukovodu Klobalová A., Bouček J., Kluh J., Fík Z. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN v Motole a 1.LF UK)

* Atypický tumor parafaryngu Havriľak M. Sičák M., Lakata M., Vrzgula P. (Klinika ORL, chirurgie hlavy a krku ÚVN-FN SNP Ružomberok)

* Pleomorfný adenóm malých slinných žliaz – kazuistika Horvát Hriseňková D., Kavečanský V., Hriseňko I. st. (ORL Humenné s.r.o.)

* Maligní nádory submandibulárních žlaz - vzácná diagnóza Hrubá K. ,Fíková A., Novák Š., Koucký V., Dostálová L., Zábrodský M., Kuchař M., Kalfeřt D. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol)

* Nediferencovaný pleomorfný sarkóm v ORL oblasti – kazuistika Jánošová V., Beháňová E., Hanzel P., Hajtman A. (Klinika ORL a ChHaK JLF UK a UNM)

* Low grade papilárny adenóm zo saccus endolymphaticus – kazuistika Piatková A., Obtulovičová K., Kališ A., Sičák M. (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica SNP – Fakultná nemocnica, Ružomberok)

* Extranodálny NK/T-bunkový lymfóm nazálny typ: diagnostická výzva – Kazuistika Hurtoňová M., Ďuricová M., Srnková D. (ORL oddelenie, UNB Ružinov)

* Extramedulárny plazmocytóm v ORL oblasti Karoľová L., Feciskanin P., Vaščáková L. (ORL oddelenie VOÚ a.s., Košice)  

14:00 – 15:45 - BLOK V – KONGRESOVÁ SÁLA 2
CHIRURGICKÁ LIEČBA OCHORENÍ NOSA A PRÍNOSOVÝCH DUTÍN
Predsedníctvo: MUDr. Matúš Čentéš (UNsM Bratislava) MUDr. Štefan Dobrovič (ÚVN Ružomberok), MUDr. Kvetoslav Červený (FN Motol Praha)

* Pozvaná prednáška: Cudzie teleso v etmoidoch-kazuistika Rác P. (ORL jednodňová chirurgia NsP Považská Bystrica)

* Nádory nosového septa Čentéš M., Doležal P., Ďurica P., Farkašová S. (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a UNsM Bratislava)

* Orbitocelulitida jako komplikace akutní rinosinusitidy Červený K. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole)

* Orbitálne a intrakraniálne komplikácie zápalov prinosových dutín Dobrovič Š. (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Ružomberok)

* Endonazální přístup v řešení mykotické rinosinusitídy Sisák M., Kešner A. (ORLchirurgie hlavy a krku, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

* Dupilumab v léčbě chronické rinosinusitidy a eozinofilní mediotitidy - kazuistika Šulhin, Lubojacký, Masárová, Matoušek (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava) 

* Silent sinus syndrome Divoková T., Pniak T., Uhliarová B. (Oddelenie otorinolaryngológie FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica)

* Porovnanie klasickej adenoidektomie a plazmovej koblácie Ševčík M. (ORL oddělení, Nemocnice Třinec)

15:45 – 16:00 MINISYMPÓZIUM – KONGRESOVÁ SÁLA 1
Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti Medigroup s.r.o.: Aké sú možnosti využitia imunomodulácie v ORL?
Raffáč Š.
Ambulancia Klinickej imunológie a alergológie, Okia s.r.o., Košice

16:30 – 17:15 INŠTRUKTÁŽNY KURZ 5 - KONGRESOVÁ SÁLA 1
Inštruktážny kurz v spolupráci so spoločnosťou MED-EL: Prehľad anatómie stredného a vnútorného ucha s 3D softvérom
Otoplan
Paouris D. 
Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

17:15 – 18:00 – PANELOVÁ DISKUSIA - KONGRESOVÁ SÁLA 1
Stretnutie sekcie Mladí ORL – čo je našim cieľom

Horvát Hriseňková D., Varga B., Matejková B., Hránková V.

 

DEŇ III.

8:00 – 08:50 – INŠTRUKTÁŽNY KURZ 6 - KONGRESOVÁ SÁLA 1
Tumory slinných žliaz 

Doc.MUDr.Pavel Doležal, CSc., mim.prof. 
Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF SZU a UN sv. Michala. a. s. v Bratislave 

8:00 – 8:50 INŠTRUKTÁŽNY KURZ 7 – KONGRESOVÁ SÁLA 2
Princípy funkčnej endonazálnej chirurgie

MUDr. Matúš Mačaj
Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF SZU a UN sv. Michala. a. s. v Bratislave

09:00 – 09:15 – MINISYMPÓZIUM - KONGRESOVÁ SÁLA 1
Minisympózium firmy Berlin Chemie: Antihistaminká v praxi otorinolaryngológa
Mato-Lukáč, D.
ORL Humenné s.r.o.

09:15 – 10:00 POZVANÁ PREDNÁŠKA – KONGRESOVÁ SÁLA 1
Úskalia ORL chirurgie - ako na to?
MUDr. Ivan Veme
ORL oddelenie, Nemocnica Agel, Košice, Šaca  

10:30 – 12:30 - BLOK VI – KONGRESOVÁ SÁLA 1
VARIA
Predsedníctvo: MUDr. Peter Vrzgula (Nemocnica Agel, Košice), MUDr. Viktória Hránková (FN Ostrava), MUDr. Diana Horvát Hriseňková (ORL Humenné)  

* Fokusy v ORL oblasti - nejednotný postup napříč pracovišti v ČR v rámci vyšetření pacientů před ortopedickými výkony Zogatová K.¹, Zogata J.², Syrovátka J.¹ (1) Oddělení ORL CHHK, Nemocnice Agel Nový Jičín, a.s., 2) Ortopedicko - traumatologické oddělení, Nemocnice Agel Nový Jičín, a.s.)

* Baktérie a chronická tonzilitída Horvát Hriseňková D.1, Jarčuška P.2, Hriseňko I ml.1, Hriseňko I st.1 (1. ORL Humenné s.r.o., 2. Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a LF UPJŠ, Košice)

* Tonzilektómia-ako na to... Vrzgula P., Švecová Ľ. (ORL oddelenie, Nemocnica Agel Košice Šaca)

* Individualizovaná diagnostika a léčba laryngofaryngeálního refluxu u pacientů s chronickým kašlem – pilotní výsledky Hránková V.1,2, Balner T. 2,3, Zeleník K. 1,2, Formánek M. 1,2, Komínek P. 1,2 (1Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava, 2 Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 3Oddělení alergologie a klinické imunologie, Fakultní nemocnice Ostrava)

* Laryngomalácia nielen pre detských otorinolaryngológov Paouris D, Frajková Ž., Trenčanská T., Goljerová I. (Detská otorinolaryngologická klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava) 

* Netuberkulózní mykobakteriální infekce v dětském věku – diagnostika a léčba Koblásová N., Školoudík L., Mejzlík J., Chrobok V. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové) 

* Pendredov syndróm Víglaská D1, Borecká S2,Volmutová Z3, Šuchová Ľ3, Gašperíková D2, Profant M1, Varga L1,2 (1.Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Bratislava; 2 DIABGENE, Biomedicínske Centrum SAV, Bratislava; 3 Foniatrické oddelenie UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava) - videoprednáška 

* Nová metóda chirurgického riešenia stenózy zadnej komisúry hlasiviek - prípadová štúdia Vidanová G, Babinec M., Tedla M. (Klinika otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LFUK, UN Bratislava) 

* Perzistujúca stapediálna artéria Kumorová A., Obtulovičová K., Sičák M. (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP - FN Ružomberok) 

* Chirurgická liečba hyperparatyreózy Kalafusová L., Jager T., Veme I. (ORL oddelenie, Nemocnica Agel Šaca, Košice) 

 

Na stránke používame cookies
Na našej stránke používame cookies. Slúžia nám na zlepšovanie tejto stránky a monitoring návštevnosti. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.